2024. 04. 25.
Megbizhatobolt.hu - Webáruház értékelés. Mennyi csillagot érdemel ez a webáruház?
Vitruvius Építőipari Vállalat Kft. információk
Budapest, V. ker. Irányi utca 10.
06/30 317 9825, 06 1 950 0481
info@centralora.huHivatalos márkaképviselet
Vitruvius Építőipari Vállalat Kft. szállítási információ

Ingyenes szállítás az ország egész területére!
bruttó 20.000.- Ft felett

Bejelentkezés/Regisztráció
Hozz létre saját fiókot,
A kosár üres
Bejelentkezés/Regisztráció
A kosár üres
Jótállási feltételek

 • A jótállás érvényesítésének helye: a számlán és a bélyegzőn szereplő cím ( Budapest, V. kerület Irányi utca 10. )

 • A jótállás időtartama az eddigi kötelező 1 év helyett, 1, 2, 3 évben kerül meghatározásra az eladási ár függvényében:

  -10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

  -100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

  -250 000 forint eladási ár felett három év. • Minden nálunk vásárolt quartz szerkezetű karórában, a garancia ideje alatt, díjmentes elemcserét biztosítunk!

 • A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

 • A jótállási igény csak érvényes és pontosan kitöltött jótállási jegy és számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegy hamisítása, vagy abban valótlan adatok feltüntetése jogi követelményekkel és a jótállás megszüntetésével jár.

 • Ha jogosulatlan szervizbe viszi óráját javításra vagy elemcserére, az a jótállás megszünését vonja maga után.

 • A vásárló a hibát észlelve haladéktalanul köteles azt a szervizzel közölni, mert a közlés késedelméből eredő kárért felelős.

 • A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint a mindennapi használatból adódó karcolásokra.

 • Hibás termék esetén a vásárlót a 151/1993. (IX.22.) rendelet szerinti jogok illetik meg:

    • A forgalmazónak törekednie kell, hogy a javítást vagy kicserélését a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszeruen használt, hibátlan termékhez nem csökken.

    • Ha termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül (az elem hibáját kivéve) meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedonek azonos típusú termékre kell kicserélnie, ha erre nincs lehetoség, a vásárló választása szerint a termék visszaigazoltatásával egyidejuleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy értékegyeztetéssel más típusú termékre kell kicserélni.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett, pl. rendeltetésellenes használat, erőszakos külső behatás, átalakítás, elemi kár stb. következtében. Ha a hiba jellege, vagy annak javítása tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett az erre feljogosított minőségvizsgáló szerv véleményét köteles beszerezni.
A jótállási kötelezettség elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetők.


49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények
intézéséről
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a
jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. §

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.Minőségi tanúsítvány:


A 2/1984 (III. 10.) BkM.-IpM. Sz. rendelet értelmében tanúsítjuk, hogy az általunk forgalmazott órák minősége az alábbi jellemzőknek megfelel:
Szerkezet: kvarckristály vezérlésü vagy mechanikus (automata) felhúzású
Pontosság: kvarc: +/-2 perc/év automata: -6 +20 mp/nap
Vízállóság: a feltüntettet jelölésnek megfelelően a használati útmutató szerint